Publiczny Żłobek w Sobienkach

Deklaracja dostępności

Publiczny Żłobek w Sobienkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Publicznego Żłobka w Sobienkach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Krawczyk, sekretariat@sobienki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 328 705. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Przed wejściem do placówki znajdują się schody 2-stopniowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do placówki, należy skorzystać z domofonu (rodzice korzystający z opieki żłobka znają kod. Pozostali interesanci oraz  osoby nieupoważnione muszą zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy wewnętrznych drzwiach wejściowych.
  2. Korytarz jest szeroki (120 cm ), więc można porusza się po nim na wózku inwalidzkim. Budynek jest parterowy, nie posiada schodów ani windy.
  3. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Jeśli zajdzie potrzeba, osoba niepełnosprawna może skorzystać z prawa wstępu z psem asystującym.
  5. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

do góry